ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПРОЕКЦИЯ НА ДОХОДНОСТТА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ (под печат)

Александър АПОСТОЛОВ[1]

Абстракт: В настоящото изследване се предлага преосмисляне на предпоставките и концепцията за рационалността на инвеститорите в ценни книжа, както и изместване на позицията на наблюдение и анализ на финансовите активи. Защитава се тезата, че допусканията за рационалност на капиталовия пазар (характерни за класическата парадигма) са твърде ограничаващи, в т.ч. че инветиционните агенти са напълно рационални. Поради това, те често не успяват да обхванат всички съществени фактори, предопределящи нормата на възвръщаемост на активите. В тази връзка на преден план излиза необходимостта от по-пълно отчитане, както на ирационалното поведение на огромна част от участниците на капиталовия пазар, така и на редица други специфични фактори. Предлага се нов, иновативен подход за проектиране динамиката на доходността на борсовотъргуваните на капиталовия пазар финансови инструменти. На основата на предложения подход се извеждат и детайлни политики за проекция на силата и посоката на доходността. Разработва се и базов алгоритъм за прогнозиране, като цяло удовлетворяващ изискванията от теоретична обосновка, логичност и простота на прилагане.

Ключови думи: поведенчески финанси, теория за ефективните пазари, рационалност, фондова борса, проекция на доходността

Indexes of JEL classification: D03, G15

BEHAVIORAL APPROACH FOR PROJECTION OF PROFITABILITY OF FINANCIAL ASSETS

Alexander APOSTOLOV

Abstract: This article proposes a rethinking of the conditions and the concept of rationality of investors in securities, and shifting the position of observation and analysis of financial assets. We defend the thesis that the assumptions of “rationality” of the capital markets (typical for classical paradigm), are too restrictive, especially the idea that invetitsionnite agents are fully rational. Therefore, the classical approach to analysis can`t cover fully all the relevant factors, which determine the rate of return on financial assets.  It appears necessary to more fully analyze the irrational behavior of the majority of investors in the capital market, as well as many other specific factors. The point of this research study is to find a new, innovative approach, when designing the dynamics of profitability of exchange-traded on capital market financial instruments . Policies for the projection of strength and direction of profitability are displayed and detailed on the basis of the proposed approach. We’re developing a basic forecasting algorithm, that altogether meets the requirements of theoretical reasoning, logic and simplicity of application.

Keywords: behavioural finance, efficient market hypothesis, rationality, stock exchange, projection of profitability

Indexes of JEL classification: D03, G15


[1] д-р Александър АПОСТОЛОВ

Институтa за Икономически Изследвания на БАН

e-mail: alexander.g.apostolov@gmail.com

Advertisements